loading

Calidade

O Sistema de Calidade da Fundación Menela ten como obxectivo garantir a mellor resposta as expectativas e necesidades dos seus clientes , tanto aos usuarios directos dos seus Centros como aos seus familiares y persoas relacionadas con eles, e o cumprimento dos compromisos adquiridos con eles pola entidade. Para elo, comproba que cada un dos nosos servizos se esforza en aportar os medios humanos e técnicos precisos para levar a cabo a súa actividade, que aseguren a atención da máxima calidade dentro das súas posibilidades, implantando, actualizando y mellorando día a día os programas de acción que cumpran tanto cos obxectivos establecidos pola propia entidade como cos requirimentos exixibles pola normativa vixente e os beneficiarios dos mesmos.

Tanto a Fundación Menela como a empresa de inserción laboral CASTRO NAVAS SL teñen certificado desde 2009 o seus Sistema de Xestión da Calidade baixo a norma ISO 9001:2015 e UNE 158101:2015. O alcance dos certificados vixentes sería o seguinte:

  • Alcance UNE-EN ISO 9001:2015

A) A prestación do servizo de valoración, diagnóstico e orientación a persoas con Trastorno do Espectro do Autismo.

B) A prestación de servizos de prevención das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal a persoas con Trastorno do Espectro do Autismo: servizo de información e orientación a familias, servizo de atención temperá e servizo de apoio integral (atención psicomotriz, logopedia, estimulación cognitiva e estimulación sensorial).

C) A prestación de servizos a persoas con Trastorno do Espectro do Autismo en centros de educación especial: formación básica e formación en transición á vida adulta, habilidades sociais, habilitación persoal, inclusión social, atención psicolóxica e os servizos xerais de restauración e transporte.

D)  A prestación de servizos de atención diúrna e residencial terapéutica e de respiro familiar para a prevención das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal a persoas con Trastorno do Espectro do Autismo: coidados persoais, apoio nas actividades básicas e instrumentais da vida diaria, atención psicolóxica e psiquiátrica, atención básica de enfermería, fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, estimulación sensorial, integración laboral e social, actividades de ocio e tempo libre, e os servizos xerais de restauración, limpeza, mantemento e transporte.

E) A impartición da formación profesional para o emprego nas áreas de: servizos socioculturais e á comunidade e sanitaria.

F) A prestación dos servizos de lavado, secado e planchado de roupa.

  • Alcance UNE 158101:2015

A prestación de servizos de centro residencial e centro de día para persoas con Trastorno do Espectro do Autismo:

     Residenciais e xerais: aloxamento, manutención.

     Sanitarios: enfermería, psiquiatra, fisioterapia e hidroterapia.

     Psicosociais: atención social e familiar, psicoloxía, terapia ocupacional, actividades de ocio e tempo libre.

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN E SEGUEMENTO DE PROVEEDORES

Os criterios xerais que utiliza Fundación Menela para valorar e facer o seguimento dos seus proveedores, dentro da política de compras establecida, son os seguintes:

- Calidade do produto ou servizo subministrado

- Cumprimento nos tempos de entrega establecidos

- Cumprimento na cantidade acordada

- Eficacia do servizo venta e postventa

POLÍTICA DE CALIDADE

A FUNDACIÓN MENELA é unha organización sen ánimo de lucro constituida coa misión de “contribuir a mellorar a calidade de vida das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA) e defender a súa dignidade como cidadáns, procurándolles servizos que dean resposta ás súas necesidades específicas ao longo de todo o ciclo vital”.

Os principios recollidos nesta definición implican, desde o momento en que son asumidos, un compromiso con:

- Unha filosofía orientada á prestación de servizos de calidade baseada na mellora continua, que se manteña no tempo e que inclúa a todos os niveis da organización a fin de chegar a ser o referente que desexamos.

- A innovación, para acadar servizos especializados e diferenciados que satisfagan as necesidades e benestar de usuarios e familias.

A dirección da FUNDACIÓN MENELA e CASTRO NAVÁS, S.L, consciente das vantaxes de integrar a calidade nas súas políticas, decidiu implantar os sistemas de xestión baseados nos referenciais UNE-EN-ISO 9001:2015 e 158101:2015. Por medio destes sistemas perséguese aumentar a satisfacción dos clientes actuais e amosar aos potenciais a nosa capacidade para ofrecer uns servizos de acordo ás súas expectativas.

Comprometémonos a desenvolver os nosos procesos en base aos requisitos acordados cos nosos clientes, familias e usuarios, respectando as especificacións de cada un deles, dentro dos límites marcados pola normativa que puidera ser aplicable en cada caso, e mellorando continuamente a eficacia do noso sistema de xestión da calidade.

Os valores nos que FUNDACIÓN MENELA e CASTRO NAVÁS, S.L creen, e que defenden son:

- Compromiso coa mellora continua. A través da busca constante da excelencia e contando coa participación decidida e activa do noso persoal, dos provedores contratados para subministrar bens e servizos así como dos nosos clientes, que reciben os servizos e produtos que se prestan ou son elaboran nas nosas instalacións.

- Transparencia na xestión, especialmente na utilización de fondos e achegas que procedan tanto de Administracións Públicas coma de aportacións privadas.

- Confianza en nos mesmos. Definida como a seguridade e convicción na propia capacidade para afrontar con decisión as dificultades e os retos aos que nos enfrontamos día a día.

- Honestidade e Ética. Mantendo como organización a coherencia e a sinceridade como norma de comportamento e de relación cos demais, de acordo cos principios de verdade e xustiza.

- Traballo de calidade. Como capacidade para definir e aplicar eficazmente metodoloxías útiles e axeitadas aos nosos usuarios, familias e outros clientes, adaptándonos na medida do posible ás súas necesidades e demandas.

- Respecto mutuo. Como recoñecemento das capacidades de cada membro da organización e a consideración recíproca de que todas as persoas teñen un valor por sí mesmas.

- Paixón polo saber. Fomentando en toda a organización a adquisición de coñecementos articulados en relación á realidade social, co fin de comprender mellor o mundo que nos rodea, actuar fronte as barreiras físicas e culturais discriminatorias e impulsar a integración social, a participación e a comunicación das persoas con TEA.

FUNDACIÓN MENELA e CASTRO NAVÁS, S.L comprométense a cumpri-la lexislación e regulamentación vixente así como os requisitos da normativa que poidan aplicar ós procesos desenvolvidos na organización.

Esta Política é revisada de forma periódica pola Dirección Xeral para comprobar a súa adecuación aos propósitos, circunstancias e metas do sistema de calidade de FUNDACIÓN MENELA e CASTRO NAVÁS, S.L. A fin de fomentar a súa difusión ponse a disposición do público, e comunícase a todo o persoal que traballa para a organización ou no seu nome, animando á súa aplicación no traballo diario.

PROCEDEMENTO

Desde o momento en el que unha persoa ingresa nos nosos Centros, o equipo de avaliación, xunto coa familia, establece un Plan de Atención Individualizada, que se revisa periodicamente e no que determina os obxectivos e as actividades que mellor responden ás súas necesidades. Os departamentos de Administración e Xestión, Recursos Humanos, Compras, Protección de Datos, Proxectos, etc complementan aos profesionais de atención nunha única estrutura orientada á calidade do servizo.

MELLORA CONTINUA

Como parte da súa dedicación á mellora continua, o equipo de Calidade da Fundación Menela avalía regularmente os resultados de todos os programas para medir o seu rendemento, analizando catro áreas clave para avaliar o seu progreso: eficacia, eficiencia, acceso e satisfacción.

  • zxcv

    qwer Centro castro Navas

Usamos cookies propias e de terceiros. Pode aceptalas pinchando “Estou de Acordo” ou acceder á información adicional clicando “Máis información”.